Akty prawne - Akty Prawne - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Akty Prawne

Akty prawne

Akty prawne obowiązujące na szlaku wodnym:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji,
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie,
 • Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych

Przepisy porządkowe obowiązujące na wodach śródlądowych, uznawanych za żeglowne
/co policjanci mogą kontrolować i na co zwracają szczególną uwagę/

 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka - art. 178 a Kodeksu Karnego (podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) oraz art. 87§1 Kodeksu Wykroczeń (podlega karze aresztu lub grzywny)
 • Prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, nie będącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego - art. 35 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - podlega karze grzywny,
 • Brak uprawnień do pływania z silnikami powyżej 10 KW - art. 61 pkt 1 Ustawy o żegludze śródlądowej - podlega karze grzywny,
 • Niestosowanie się do znaków żeglugowych - art. 62 pkt 1 Ustawy o żegludze śródlądowej - podlega karze grzywny,
 • Nie posiadanie oznakowania na łodzi - art. 62 pkt 2 Ustawy o żegludze śródlądowej - podlega karze grzywny,
 • Zagrodzenie dojścia do jeziora 1.5 metra - art. 194 ust. 2 Ustawy prawo wodne - podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,
 • Niszczenie lub uszkadzanie brzegów śródlądowych - art. 191 Ustawy prawo wodne,
 • Uprawianie narciarstwa wodnego poza akwenem wyznaczonym - art. 62 pkt 1 Ustawy o żegludze śródlądowej - podlega karze grzywny,
 • Palenie ogniska w miejscu niedozwolonym – art. 82§1 pkt. 7 Kodeksu Wykroczeń – podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany
 • Wjazdu pojazdem do lasu – art. 161 Kodeksu Wykroczeń - podlega karze grzywny,
 • Zaśmiecanie lasu – art. 162 Kodeksu Wykroczeń - podlega karze grzywny lub karze nagany,
 • Zanieczyszczanie wody służącej do picia – art. 109§1 Kodeksu Wykroczeń - podlega karze grzywny do 1500 zł lub karze nagany
 • Zanieczyszczanie dróg wodnych art. 62 pkt 9 w zw. z art. 47 Ustawy o żegludze śródlądowej - podlega karze grzywny,
 • Połów ryb łodzią nie zarejestrowaną – art. 27 a ust. 1 pkt 6 Ustawy o rybactwie śródlądowym - podlega karze grzywny albo karze nagany
 • Amatorski połów ryb bez karty wędkarskiej – art. 27 a ust. 1 pkt 2 a Ustawy o rybactwie śródlądowym - podlega karze grzywny albo karze nagany
 • Amatorski połów ryb bez zezwolenia uprawnionego do rybactwa – art. 27 a ust. 1 pkt 2 b - podlega karze grzywny albo karze nagany

Dodatkowo w związku z popełnieniem wykroczeń z art. 27 Ustawy o rybactwie śródlądowym można:
- podać orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości,
- spoczywa obowiązek naprawienia szkody,
- przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły do popełnienia wykroczenia,
- trwałe odebranie karty wędkarskiej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy