Zadania Referatu na Wodach i Terenach Przywodnych - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Zadania Referatu na Wodach i Terenach Przywodnych

Zadania Referatu na Wodach i Terenach Przywodnych

 1. Ochrona bezpieczeństwa ludzi.
 2. Zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek na wodach i terenach przywodnych.
 3. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w szczególności naruszających przepisy w zakresie:
  1. ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii,
  2. bezpieczeństwa w żegludze.
  3. bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
 4. Zatrzymywanie na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń.
 5. Poszukiwanie osób zaginionych oraz przedmiotów pochodzących lub użytych do dokonania przestępstwa.
 6. Zabezpieczanie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także przy usuwaniu ich skutków.
 7. Zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi.
 8. Zabezpieczanie porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk żywiołowych.
 9. Szczególna ochrona zbiorników wody pitnej i rzek wpływających do nich.
 10. Organizacja zabezpieczeń imprez masowych i turystycznych na wodach i terenach przywodnych.
 11. Współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie ratownictwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku na wodach oraz ekologii.