Zadania Referatu Ochronnego - Referat Ochrony - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Referat Ochrony

Zadania Referatu Ochronnego

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PDOZ) Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie znajdują się przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie.
Są to specjalnie wydzielone pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji, odpowiednio usytuowane, wyposażone i chronione, w których umieszczane są osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia. Osoby mogą być zatrzymane i osadzone w pomieszczeniach PDOZ w związku z popełnionym wykroczeniem lub przestępstwem. 

Osoby zatrzymane mogą przebywać w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych  nie dłużej niż 48 godzin, natomiast osoby doprowadzone w celu wytrzeźwienia mogą być umieszczone w PDOZ nie dłużej niż 24 godziny. Osoby zatrzymane wobec których został złożony wniosek w przedmiocie tymczasowego aresztowania  do sądu  mogą przebywać w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych nie dłużej niż 72 godziny. Za pobyt w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PDOZ) koszty wyżywienia i pobytu pokrywa skarb państwa, natomiast osoby doprowadzone w celu wytrzeźwienia pokrywają koszty pobytu w wysokości 140 zł.

W pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia KMP w Szczecinie osadzane są osoby zatrzymane doprowadzone  przez funkcjonariuszy:

  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
  • Straży Granicznej, 
  • Żandarmerii Wojskowej, 
  • Centralnego Biura Śledczego Policji, 
  • Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, 
  • Komisariatów Policji w Szczecinie,  
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Pomieszczenia te są chronione przez wyznaczonych policjantów Referatu Ochronnego Wydziału  Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy spełniają określone wymogi. 
Do służby w pomieszczeniu kieruje się policjantów, którzy ukończyli doskonalenie zawodowe lokalne w zakresie  metod i form pełnienia służby w pomieszczeniu. Policjanci, pełniący służbę
w pomieszczeniu, powinni przynajmniej raz w roku uczestniczyć w tym doskonaleniu.

Policjanci pełniący służbę w PDOZ wykonują zadania w oparciu o przepisy zawarte w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz zarządzenie nr 130 KGP z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 

Obecnie   Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych KMP w Szczecinie dysponuje 36 miejscami dla osób osadzonych. PDOZ KMP w Szczecinie znajduje się w skrzydle północnym budynku Komendy Wojewódzkiej  Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, pomieszczenia te zostały wybudowane w latach 1902 – 1905 r.. 

 

Kierownik Referatu Ochronnego Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie:
asp. szt. Sławomir Pluta

Numer telefonu:
918215139 – dyżurny PDOZ ( Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych KMP w Szczecinie)