Służba Przewodników Psów Służbowych - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Służba Przewodników Psów Służbowych

Służba Przewodników Psów Służbowych

W Referacie Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie służbę pełnią policjanci – przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi psami

Wszyscy policjanci rozpoczynający służbę w charakterze przewodnika psa, przechodzą wraz z psami specjalne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Szkolenie zawiera elementy dotyczące anatomii psa, jego zachowań, tresury, sposobu pielęgnacji i żywienia zwierząt. Podczas zająć praktycznych przewodnicy psów o charakterze patrolowo – tropiącym ćwiczą wraz ze swymi czworonogami elementy posłuszeństwa, pokonywania przeszkód, obrony przewodnika, pościgów za pozorantem, przeszukiwania terenu i pomieszczeń oraz tropienia śladów ludzkich.
 
Psy specjalne szkolone są wyłącznie metodą smakołykowo - wyróżnieniową. Pies za pozytywne wyszukanie chwalony jest głosem, głaskany, otrzymuje smakołyk lub ulubiony przedmiot (aport) którym bawi się z przewodnikiem. Po ukończeniu szkolenia podstawowego psy pełnią codzienną służbę na terenie KMP w Szczecinie.

Służba przewodnika psa służbowego jest pracą odpowiedzialną i opiera się na zaufaniu pomiędzy policjantem, a psem służbowym. Najwięcej psów używanych jest do działań prewencyjnych jako psy patrolowo-tropiące.
 
Psa służbowego można wykorzystać jako środek przymusu bezpośredniego w przypadkach konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

 • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 • przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
 • ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;
 • przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;
 • zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
 • ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 • zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 • pokonania czynnego oporu;

Psa służbowego używa się , gdy ma założony kaganiec chyba że:

 1. Został wytresowany do działań bez kagańca,
 2. Użycie psa służbowego służy do :
 • odparcia zamachu na życie lub zdrowie policjanta lub innej osoby
 • wykonywania czynności służbowych wobec osób w stosunku do których użycie broni palnej jest dopuszczalne w przypadkach:
  • konieczności odparcia bezpośredniego , bezprawnego zamachu na :
   • życie , zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby albo konieczności przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do tego zamachu,
   • ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczności przeciwdziałania czynnością zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
   • mienie, które stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia , zdrowia lub innej osoby, albo konieczności przeciwdziałania czynnością zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu
  • konieczności przeciwstawienia się osobie :
   • niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,
   • która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;
  • bezpośredni pościg za osobą, wobec której:
   • użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a–d i pkt 2,
   • istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163–165, art. 197, art. 252 i art. 280–282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
   • Oprócz typowej służby patrolowej przewodnik psa służbowego uczestniczy w zabezpieczeniach imprez masowych, konwojowaniu osób zatrzymanych, przeszukiwania terenu i pomieszczeń za niebezpiecznymi osobami, jak również do tropieniu śladów ludzkich, działaniach pościgowych zasprawcami włamań do sklepów lub mieszkań.

Przewodnicy uczestniczą też w pokazach tresurowych psów oraz przeprowadzają szkolenia, dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się podczas kontaktu z psem.
 
asp. Jarosław Łotysz /RPPS WP KMP Szczecin