Zasady odpowiedzialności właścicieli psów - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Zasady odpowiedzialności właścicieli psów

Zasady odpowiedzialności właścicieli psów

UWAGA!!!
 
NA KAŻDYM WŁAŚCICIELU PSA CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 
Artykuł 431 kodeksu cywilnego

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba, że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
 

mł. asp. Jarosław Łotysz
OPPS WP | KMP Szczecin