Zadania Zespołów Specjalistów - Zespół Specjalistów - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Zespół Specjalistów

Zadania Zespołów Specjalistów

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Profilaktyki Społecznej i Patologii

 1. Opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych
 2. Koordynowanie działań na rzecz nieletnich poprzez:
  1. merytoryczny nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie przez komórki organizacyjne jednostek organizacyjnych KMP, właściwe do spraw nieletnich i patologii
  2. zapewnienie właściwego przepływu informacji o nieletnich pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji
  3. prowadzenie dokumentacji statystycznej o nieletnich w zakresie czynów karalnych, występowania aktualnych zagrożeń i lokalizowanie sekt i subkultur młodzieżowych
  4. współdziałanie z instytucjami rządowymi, samorządami oraz innymi organizacjami
  5. inspirowanie zadań dotyczących zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich w planach pracy jednostek organizacyjnych Policji
 3. Rozpoznawanie i analizowanie zjawisk patologicznych.
 4. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym z podmiotami administracji samorządowej, mediami, instytucjami pomocowymi, kościołami związkami wyznaniowymi
 5. Kreowanie w społeczności pozytywnego obrazu Policji oraz propagowanie podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez:
  1. utrzymanie współpracy z lokalna społecznością i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć
  2. edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa
  3. organizowanie samoobrony społecznej i prowadzenie w ramach prewencji kryminalnej działalności informacyjnej dotyczącej zagrożeń przestępczością oraz wykroczeniami.

Zespół ds. Organizacji Służby

 1. Koordynowanie funkcjonowania służby prewencyjnej w jednostkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w zakresie:
  1. organizacji i pełnienia służby patrolowo interwencyjnej i obchodowej,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom Szczecina.
 2. Dokonywanie oceny skuteczności działania służby prewencyjnej,
 3. Koordynowanie, planowanie i organizacja działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa,
 4. Sprawowanie nadzoru ogólnego nad pracą rewirów dzielnicowych i ogniw patrolowo interwencyjnych w podległych Komisariatach, poprzez systematyczną kontrolę i ocenę jakości, efektywności pełnienia służby,
 5. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w tym z podmiotami administracji samorządowej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

Zespół ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie /cofniecie/ osobom prawnym i fizycznym kart rejestracyjnych na broń pneumatyczną, białą i paralizatory elektryczne.
 2. Prowadzenie ewidencji zarejestrowanej broni wymienionej w pkt. 1.
 3. Prowadzenie ewidencji i magazyn broni depozytowej oraz przeznaczonej do złomowania.
 4. Współpracuje z Wydziałem Inwestycji i Zaopatrzenia KWP w Szczecinie w zakresie przekazywania broni przeznaczonej do złomowania
 5. Współpracuje z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie w zakresie czynności związanych z uzyskaniem decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Opracowuje wnioski do Sądu Rejonowego w Szczecinie o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie deportacyjnym. Uczestniczy w posiedzeniach sądu w sprawie zastosowania w/w środków. 
 7. Wykonuje czynności administracyjne i opracowuje – będące w gestii Komendanta Miejskiego Policji – decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do samodzielnego opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Opracowywanie dla potrzeb kierownictwa KMP informacje i analizy zlecone do realizacji w zakresie prowadzonej problematyki.
 9. Inspiruje działania wobec cudzoziemców naruszających obowiązujący porządek prawny w oparciu o porozumienie o współdziałaniu Policji i Straży Granicznej.
 10. Na wniosek osób fizycznych i podmiotów opracowuje i sporządza opinie- będące w gestii Komendanta Miejskiego Policji wobec:
  1. pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia i zabezpieczenia technicznego I i II stopnia,
  2. osób wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  3. osób starających się o licencje detektywa.
 11. Gromadzi, przetwarza i przesyła do zainteresowanych jednostek nadesłane z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie koncesje i licencje dotyczące:
  1. ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej,
  2. detektywistyczne,
  3. technicznego zabezpieczenia mienia,
  4. informacje w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych i pirotechnicznych podmiotom mającym siedziby na terenie działania tutejszej KMP.
 12. Udziela wszelkiego rodzaju pomocy i instruktażu z zakresu problematyki o cudzoziemcach, broni i amunicji, koncesji i licencji.
 13. Rejestracja kart Mrd -5 /osoby naruszające przepisy ruchu drogowego/ w Systemie Informatycznym KSIP.
 14. Bieżące analizowanie stanu zagrożenia wykroczeniami na terenie miasta, w tym wykroczeniami szczególnie uciążliwymi oraz planowanie przedsięwzięć i działań mających na celu ograniczenie zjawiska zagrożenia wykroczeniami.
 15. Inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania ścigania sprawców wykroczeń.
 16. Koordynowanie działań podejmowanych przez zespoły wykroczeń i udział oskarżycieli publicznych w sądzie na rozprawach. 
 17. Utrzymywanie bezpośredniej i bieżącej współpracy z przedstawicielami Sądów Rejonowych w zakresie kształtowania odpowiedniej polityki w sprawach o wykroczenia.
 18. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy i instruktaży z zakresu problematyki wykroczeń i obowiązujących przepisów karno – administracyjnych.
 19. Przeprowadzanie okresowych czynności sprawdzających w Komisariatach mających na celu sprawdzenia sposobu realizacji zadań przez zespoły wykroczeń oraz jakości postępowań karno - administracyjnych prowadzonych w sprawach o wykroczenia. 
 20. Prowadzenie gospodarki mandatowej w Wydziale Prewencji KMP w Szczecinie. 
 21. Prowadzanie bieżących statystyk wyników osiągniętych przez Ogniwa Patrolowo - Interwencyjne Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie.