Reaguj na przemoc - masz prawo - Akcje profilaktyczne - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Akcje profilaktyczne

Reaguj na przemoc - masz prawo

Szczecin 2015 rok.


I. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia.
Ważną rolą w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem ale i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Jest ona niewątpliwie szkodliwa społecznie ale przede wszystkim prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych. Powoduje często tragiczne skutki zdrowotne, w skrajnych przypadkach prowadzi do utraty zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą. Są to najczęściej działania długofalowe (trwające kilka lub kilkanaście lat ). Zdarzają się również takie sytuacje gdy narastające napięcie (utrata pracy, problemy finansowe, uzależnienia itd.) powodują jednorazowy wybuch złości lub agresji-także tragiczny w skutkach. 
W rodzinie dotkniętej przemocą każdy z jej członków potrzebuje wsparcia, pomocy interdyscyplinarnej oraz poczucia bezpieczeństwa. System pomocy rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów zakłada w każdym przypadku pomoc interdyscyplinarną.
Na terenie całej Polski popełniane są nadal przestępstwa przemocy, których ofiarami są głównie dzieci, osoby starsze i kobiety. W rodzinie dotkniętej przemocą każdy z jej członków potrzebuje wsparcia, pomocy interdyscyplinarnej i oczekuje poczucia bezpieczeństwa 
Rozpoznanie tego zjawiska jest często trudne ze względów kulturowych i społecznych a uwarunkowane jest nadal tzw. "przyzwoleniem społecznym" i brakiem wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych.
Osoby opiekujące się dziećmi w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły) oraz pracownicy ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) na podstawie obserwacji i wiedzy mogą przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie, zapobiec eskalacji agresywnych zachowań oraz zatrzymać przemoc wykorzystując "narzędzia" prawne w ramach obowiązujących przepisów.

II. Cele:

 • w ramach kampanii społecznej "Stop przemocy w rodzinie"upowszechnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obowiązujących przepisów prawnych,
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szczególnie zmniejszenie liczby ofiar przestępstw wśród dzieci, młodzieży i osób starszych,
 • przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz obowiązujących przepisów prawnych (znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 20 września 2005 r.)wśród nauczycieli w szkołach, przedszkolach, żłobkach, oraz wśród pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki itp),
 • przekazanie informacji na temat procedury "Niebieskie Karty" oraz sposobu realizacji w ramach "Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
 • poszerzenie wiedzy na temat instytucji „pomocowych”, ich kompetencji i zakresu działania,
 • zwiększenie zaufania do Policji i wypracowanie umiejętności szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia.
 • zaktywizowanie środowisk pracowników oświaty i ochrony zdrowia do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

III. Plan działań:

 • Współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych, Wydziałem Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Radami Osiedli pod kątem oragnizacji spotkań z Policją oraz członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinie.
 • Cykliczne szkolenia dla nauczycieli, wykładowców, studentów w placówkach oświatowych (uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola, żłobki), oraz pracowników ochrony zdrowia pod kątem rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IV. Tematyka spotkań:
Tematem szkoleń będą:

 • obowiązujące przepisy prawne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie (schemat oraz formy stosowania przemocy),
 • wszczynanie i realizacja procedury "Niebieskie Karty",
 • informacje na temat miejsc pomocy ofiarom przestępstw na terenie Szczecina ( m.in MOPR, Punkty Konsultacyjne ds. Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnień) oraz aktualnych danych teleadresowych instutucji pomocowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

V. Czas trwania akcji oraz sposób realizacji poszczególnych założeń.
Akcja profilaktyczna będzie realizowany przez rok, spotkania odbywać się będą w zależności od potrzeb i zgłoszeń podmiotów, do których adresowany jest program akcji.
Koordynatorem spotkań edukacyjnych jest specjalista Wydziału Prewencji KMP Szczecin nadkom. Katarzyna Legan. 
W szkoleniach udział wezmą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinie.
 
opracowała: 
nadkom. Katarzyna Legan
WP KMP w Szczecinie