"Nieletni Paragraf" - Programy Profilaktyczne - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Programy Profilaktyczne

"Nieletni Paragraf"

Komenda Miejska Policji w Szczecinie prowadzi cykliczne działania profilaktyczne pn. "Nieletni Paragraf" zmierzające do zmniejszenia przestępczości wśród nieletnich poprzez poprawę ich świadomości i wiedzy w zakresie odpowiedzialności prawnej.

Akcja ma na celu również poprawę poczucia obowiązku edukowania w tym temacie nieletnich przez szkoły. Skierowana jest do uczniów klas VII szkoły podstawowej, bowiem to właśnie oni kończąc 13 rok życia zaczynają odpowiadać prawnie za zachowania naruszające prawo.

Konkurs "Nieletni Paragraf" objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Po raz pierwszy działania przeprowadzono w 2007 roku, a więc w sumie odbyło się już 13 edycji. Co roku konkurs organizowany jest przy współpracy z:

 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód 

 • Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 

 • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin 

 • Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

 • Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną

 • Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie 

 • Sponsorami

 • Lokalnymi mediami.

Konkurs składał się z 3 etapów.

 • Etap I – spotkania policjantów zajmujących się problematyką nieletnich z uczniami klas 7 szkół podstawowych zgłoszonych do konkursu na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, uzależnień, agresji i przemocy.

 • Etap II - policjanci przeprowadzają testy wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich wśród uczniów klas 7 szkoły podstawowej. Na podstawie średniej zgromadzonych punktów - 5 placówek przechodzi do ostatniego etapu.

 • Etap III - finał konkursu….który zawsze budzi wiele pozytywnych emocji. Zapraszamy do kolejnej edycji programu!

   

Szczegółowe informacje na temat organizacji konkursu można uzyskać w Wydziale Prewencji KMP Szczecin pod nr telefonu 91 8213455 lub 91 8213458.
Przygotowując się do udziału w kolejnej edycji konkursu należy zapoznać się następującymi tematami:

 • odpowiedzialność prawna nieletnich

 • przestępczość wśród nieletnich 

 • zagrożenia związane z piciem alkoholu, zażywaniem środków odurzających, paleniem papierosów przez osoby niepełnoletnie 

 • konsekwencje związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu – cyberprzemoc, „hejting”, „stalking” 

 • przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza.

Zapoznać się należy również z treścią aktów prawnych takich jak Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikiem zostanie podany do ogólnej wiadomomości w listopadzie br.

ikona  "Nieletni Paragraf" - regulmin konkursu

ikona  "Nieletni Paragraf" - karta zgłoszeniowa

 

Galeria zdjęć z ostatniego finału :