Droga Donikąd

„Droga Donikąd” – nowy program profilaktyczny KMP w Szczecinie

Każdego dnia z domów i placówek zajmujących się opieką nad dziećmi ucieka wielu młodych ludzi. Do najczęstszych powodów tych zachowań można zaliczyć problemy z rodzicami, trudności w nauce, zaburzone relacje z rówieśnikami, a także uzależnienia. Ucieczka, choć z pozoru otwiera drogę do wolności, tak naprawdę naraża młodego człowieka na wiele zagrożeń.

Brak kontroli rodziców czy opiekunów daje także możliwość zainicjowania kontaktu i korzystania bez ograniczeń z używek takich jak: papierosy, alkohol czy narkotyki. Będąc pod ich wpływem, młodzi ludzie często tracą kontrolę nad sobą, co zazwyczaj prowadzi do tego, że stają się jeszcze bardziej podatni na czynniki wiktymologiczne. Każda ucieczka wiąże się również z pogłębieniem procesu demoralizacji nieletniego i eskalacją popełniania przez nieletnich czynów karalnych.

Tego typu zdarzenia występują również na terenie Szczecina. Infrastruktura miasta umożliwia swobodne przemieszczanie się małoletniego „uciekiniera” w obrębie miasta. Miejsca te dają duże możliwości ukrycia się i przebywania w nich anonimowo w ciągu dnia. W  sklepach, punktach gastronomicznych, kafejkach internetowych, toaletach, salonach gier, itp. przebywa również wiele postronnych osób, ich  obecność zwiększa anonimowość młodych osób przebywających  się  na ucieczce z domu rodzinnego lub placówki. 

Dane statystyczne gromadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wskazują, iż w okresie od stycznia do grudnia 2015r. odnotowano 315 ucieczek nieletnich, w tym 125 ucieczek z domów rodzinnych oraz 190 ucieczek z placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014r. zauważalny jest wzrost ucieczek z domów rodzinnych i spadek z placówek opiekuńczo wychowawczych. 
Analiza całości tego zjawiska  wykazuje  jednak  znaczny spadek ucieczek  i to o 21,25% w skali roku.

Mając powyższe na uwadze funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wdrażają do realizacji nowy program profilaktyczny pn. „Droga donikąd”. Głównym jego celem jest ograniczenie przestępczości i demoralizacji wśród osób nieletnich i małoletnich poprzez wyeliminowanie zjawiska zaginięć/ucieczek na terenie Szczecina.
W ramach realizacji programu asystenci d.s. nieletnich ze szczecińskich Komisariatów Policji  oraz specjaliści Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przeprowadzać będą spotkania profilaktyczno – edukacyjnych z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz gronem pedagogicznym w szkołach, w czasie trwania roku szkolnego, jaki i czasie ferii zimowych i wakacji, w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii oraz wychowawczych, gdzie przebywają potencjalni uciekinierzy. 
Celem prelekcji będzie uświadomienie zagrożeń, do których może dojść podczas ucieczki jak i związanych z ucieczkami konsekwencjami oraz zwiększeniem świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności prawnej dotyczącej osób nieletnich.

Wykorzystanie podczas spotkania multimedialnej prezentacji pozwala na zobrazowanie skali zjawiska oraz wskazanie odbiorcy  potencjalnych  zagrożeń jakie one ze sobą niesie. Prowadzący spotkanie omówi zagrożenia związane ze zjawiskiem ucieczek i zaginięć min. takie jak:  demoralizacja, przestępczość nieletnich, handel ludźmi, w tym prostytucje nieletnich. Poruszone też zostaną tematy związane z aspektami prawnymi, psychologicznymi oraz społecznymi tego zjawiska. Wskazane zostaną podmioty mające na celu przeciwdziałanie takim zachowaniom  oraz sposoby im przeciwdziałania. 
W trakcie spotkań przeprowadzanych dla grona pedagogicznego wypracowywane będą propozycje działań mających na celu ograniczanie zjawiska ucieczek. 
Czas spotkania to około 30 – 45 minut. Koordynatorem programu z ramienia KMP w Szczecinie jest asp. Michał Sroka – Specjalista Wydziału Prewencji – tel. 91-82-13-455, email: michal.sroka@sc.policja.gov.pl, który odpowie na wszelkie pytania z Państwa strony.

Biorąc pod uwagę konieczność wspólnego budowania bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i w trosce o jego najmłodszych mieszkańców KMP w Szczecinie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu.

asp. Michał Sroka/ IK