Procedury Antymobbingowe - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Procedury Antymobbingowe

Procedury Antymobbingowe

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W SZCZECINIE
DECYZJA NR 93 /2013
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SZCZECINIE
z dnia 29 maja 2013r.
w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej
w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie

 
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 lit.a i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.),
art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
oraz „Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”,
stanowiących załącz­nik do zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012r. postanawiam, co następuje:
 
§ 1.

 
Wprowadzam procedurę antymobbingową w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
 

§ 2.

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W SZCZECINIE
INSP. JACEK WOLF

 
Podpisany oryginał decyzji
pozostaje u nadawcy.
 

 
Załącznik do decyzji nr 93 /2013
Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie
z dnia 29 maja 2013r.
w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej
w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie,

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE,
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 1.

 1. Procedura antymobbingowa określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie.
 2. Procedura antymobbingowa ma na celu w szczególności:
 3. przeciwdziałanie mobbingowi;
 4. podejmowanie działań interwencyjnych oraz niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków mobbingu;
 5. wyciąganie konsekwencji wobec osób będących sprawcami mobbingu;
 6. umacnianie pozytywnych relacji interpersonalnych między pracownikami.

§ 2.

Ilekroć w procedurze antymobbingowej jest mowa o:

 1. mobbingu – należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,  wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników; za mobbing uznaje się również zachowania dyskryminacyjne o opisanych powyżej cechach, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, kontrakt albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej „Komisją” – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ kolegialny, powoływany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing;
 3. pracodawcy – należy przez to rozumieć Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie;
 4. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy z Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie.

Rozdział II
Przeciwdziałanie mobbingowi
§ 3.

 1. W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca podejmuje działania prewencyjno – zapobiegawcze, polegające w szczególności na:
 2. promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego, postaw i zachowań w relacjach między pracownikami, w tym z przełożonymi, bezpośrednimi przełożonymi oraz funkcjonariuszami Policji;
 3. działaniu zapobiegawczym w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zjawiska mobbingu, metod zapobiegania jego występowaniu oraz konsekwencji jego wystąpienia;
 4. zapewnieniu każdemu pracownikowi dostępu do szkoleń w celu zapobiegania mobbingowi oraz ochrony przed mobbingiem;
 5. monitorowaniu problematyki mobbingu i stosowania procedur antymobbingowych w praktyce.

 

Rozdział III
Postępowanie antymobbingowe
§ 4.

 1. Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi może fakt ten zgłosić ustnie lub pisemnie, w formie skargi, kierownikowi Referatu Skarg i Wniosków, a jeżeli sprawa dotyczy kierownika Referatu Skarg i Wniosków – bezpośrednio pracodawcy.
 2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu. Pracownik powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.
 3. Skarga o której mowa w ust. 2, nie jest skargą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
 4. Pracodawca może polecić przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w § 5, w przypadku uzyskania informacji na temat mobbingu z innych wiarygodnych źródeł.

§ 5.

 1. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing prowadzi Komisja w składzie:
  1. kierownik Referatu Skarg i Wniosków – przewodniczący;
  2. naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia – członek;
  3. psycholog – członek;
  4. przedstawiciel Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji KMP w Szczecinie – członek;
  5. wskazany przez skarżącego pracownik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie – członek.
 2. Zarząd Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji KMP w Szczecinie oraz skarżący wskazują członków do składu Komisji w ciągu trzech dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia. Bezskuteczny upływ tego terminu oznacza rezygnację z możliwości zgłoszenia członka.
 3. Członkiem Komisji nie może być:
  1. osoba, której dotyczy skarga o mobbing;
  2. kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest skarżący pracownik;
  3. osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym – do drugiego stopnia włącznie – którejkolwiek z osób, których to postępowanie dotyczy, albo pozostająca z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jej bezstronności.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-3, pracodawca wyznacza inny skład Komisji.
 5. Pracodawca może wyznaczyć inny skład Komisji także z innych uzasadnionych przyczyn.
 6. Komisja rozpoczyna postępowanie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi.
 7. Komisja powinna zakończyć postępowanie w sprawie skargi o mobbing w terminie 21 dni od daty złożenia skargi. W uzasadnionych przypadkach pracodawca na wniosek przewodniczącego Komisji może przedłużyć termin zakończenia postępowania na czas określony. Przewodniczący Komisji powiadamia skarżącego i osobę, bądź osoby, których skarga dotyczy, o planowanym terminie zakończenia postępowania.
 8. Na pierwszym posiedzeniu Komisji przewodniczący i członkowie składają oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury antymobbingowej.
 9. Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego stosownie do potrzeb prowadzonego postępowania. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, podpisywany przez przewodniczącego i wszystkich obecnych członków Komisji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury antymobbingowej.
 10. Postępowanie przed Komisją ma charakter niejawny. Przewodniczący i członkowie Komisji, a także inne osoby uczestniczące w postępowaniu, rozpatrują skargę z zachowaniem zasad bezstronności oraz mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych w jego toku informacji.
 11. Na wniosek Komisji, przełożeni mają obowiązek udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia okoliczności rozpatrywanej skargi.
 12. Po wysłuchaniu skarżącego i osoby obwinianej o stosowanie mobbingu oraz ewentualnych świadków, a także rozpatrzeniu zgromadzonych dowodów, Komisja dokonuje oceny zasadności skargi i przekazuje swoje stanowisko pracodawcy wraz z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań.
 13. Przewodniczący Komisji albo wyznaczona przez niego osoba informuje osobę, która złożyła skargę oraz osobę, której zarzuca się stosowanie mobbingu o podjętej przez pracodawcę decyzji o zasadności skargi w terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia tej decyzji.
 14. Pracodawca udziela przewodniczącemu i członkom Komisji oraz świadkom zwolnienia z zajęć służbowych na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie skargi o mobbing.
 15. Obsługę organizacyjną posiedzeń Komisji zapewnia Referat Skarg i Wniosków.

§ 6.
 

W razie uznania skargi za zasadną, pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powtórzeniu, a także do udzielenia pomocy i wsparcia skarżącemu pracownikowi.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe
§ 7.

 

 1. Kierownicy (koordynatorzy) komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zapoznają podległych pracowników z procedurą antymobbingową w terminie 
 2. 30 dni od dnia ich wprowadzenia.
 3. Fakt zapoznania z procedurą antymobbingową potwierdza oświadczenie, składane według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury antymobbingowej, które przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
 4. Nowo przyjmowani pracownicy są zapoznawani z procedurą antymobbingową w Wydziale Kadr i Szkolenia bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia opublikuje procedurę antymobbingową i ich ewentualne aktualizacje na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
  

 
 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W SZCZECINIE
INSP. JACEK WOLF
 

 
 
 

 
Załącznik nr 1 do procedury antymobbingowej w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie
wprowadzonych decyzją nr 93 /2013
Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie
z dnia 29 maja 2013r.
 

 
Szczecin, dn. ….......................... r.

….........................................................
(imię i nazwisko członka Komisji)
….........................................................
(stanowisko służbowe)
 

 
OŚWIADCZENIE
 

 
W związku z powołaniem mnie w skład Komisji Antymobbingowej, rozpatrującej skargę o mobbing, złożoną przez: 

….............................................................................
(imię i nazwisko skarżącego)
 
….............................................................................
(stanowisko służbowe, komórka/jednostka organizacyjna)
w dniu
 
…...........................................................................
(data złożenia skargi)
 
 

oświadczam, że:

 1. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym – do drugiego stopnia włącznie – żadnej z osób, których to postępowanie dotyczy, ani nie pozostaję z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności;
 2. zachowam w tajemnicy wszelkie informacje, uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem.
 3.  

…................................................................
(podpis członka Komisji)  

Załącznik nr 3 do procedury antymobbingowej w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie
wprowadzonych decyzją nr 93 /2013
Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie
z dnia 29 maja 2013r.
 
 

Szczecin, dn. ….......................... r.

…......................................................................
(imię i nazwisko pracownika)
 
….......................................................................
(stanowisko służbowe)
 
…........................................................................
(komórka/jednostka organizacyjna)
 
 

OŚWIADCZENIE

 
Oświadczam, że zostałem(-am) zapoznany(-a) z procedurą antymobbingową w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, wprowadzoną decyzją nr 93 /2013 Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie z dnia 29 maja 2013r. 

 
….......................................................
(podpis pracownika)
 
 
 

 
Załącznik nr 2 do procedury antymobbingowej w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie
wprowadzonych decyzją nr 93 /2013
Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie z dnia 29 maja 2013r.
 
 

 
WZÓR
PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 
 

 
dotyczącego skargi złożonej przez pracownika ..................................................................................
                                                                                                         (imię i nazwisko)
 
 
zatrudnionego w ………………………………………………………………………………………
                                                                       (komórka organizacyjna KGP)
 
 
Komisja Antymobbingowa rozpatrująca skargę w składzie:

 1. Pan/Pani………………………………. –  przewodniczący komisji;
 2. Pan/Pani………………………………. – członek komisji;
 3. Pan/Pani………………………………. – członek komisji;
 4. Pan/Pani………………………………. – członek komisji;
 5. Pan/Pani………………………………. – członek komisji                                              

W toku przeprowadzonego postępowania podjęła następujące czynności:

 1. ……………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………….

W wyniku których ustaliła następujący stan faktyczny:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Rekomendacja dalszych działań pracodawcy: ..............................................................................................................................................
 
….......................................................................................................................................... 

…..........................................................................................................................................
 
 
 Uwagi członka komisji:
 
…...........................................................................................................................................
 

 
                                                                                                   Podpisy członków Komisji:

 1. …………………………………..
 2. …………………………………..
 3. …………………………………...
 4. .......................................................
 5. ......................................................

 
 
 .........................................................................
(miejscowość i data sporządzenia protokołu)