OCHRONA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Szczecinie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 
w związku z wejściem w życie:
ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
 
1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Szczecinie:
- adres: ul. Kaszubska 35, 70-227 Szczecin.
 
2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie zapewnia
inspektor ochrony danych KMP w Szczecinie:
 
- adres: ul. Kaszubska 35, 70-227 Szczecin a,
- e-mail: iod.kmp.szczecin@sc.policja.gov.pl
 
3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie.
 
W KMP w Szczecinie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony