Aktualności

Zostań funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie! Kończysz szkołę średnią? Studia? A może właśnie podejmujesz decyzję o wyborze swojej drogi zawodowej? Komenda Miejska Policji w Szczecinie zachęca – dołącz do nas! To służba z wyjątkową misją pomocy drugiemu człowiekowi, możliwością rozwoju i stabilnym zatrudnieniem. Sprawdź szczegóły!

Uposażenie policjantów od 1 stycznia 2020 r.

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 2740 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 

osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 2960 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3940 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),

 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • zróżnicowany system szkoleń,

 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

 

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok w dni robocze.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą złożyć wymagane dokumenty w:

 • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, pokój nr 2;
 • Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, ul. Kaszubska 35, tel. 47 78 13 181.

 

Dokumenty należy składać osobiście.

 

Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydata do służby w Policji - Pobierz

 

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

 

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html

 

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia.

 

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

 

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Formularz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego - Pobierz

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2012 poz. 432 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360 z późn. zm.)

 

Zespół Komunikacji Społecznej

Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

 • Zostań funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie!