Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komenda Miejska Policji w Szczecinie (KMP) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szczecin.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;

  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;

  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;

  • nie można zmienić ich struktury;

  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

  • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

  • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

  • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2023-09-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej  rzecznik.szczecin@sc.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 78 13 510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie.Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się przycisk powiadamiania dla osób niepełnosprawnych. Po przekroczeniu drzwi wejściowych znajdują się schody. Po minięciu schodów, po prawej stronie znajduje się Posterunek Ochronny nr 1, zaś po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dla interesantów oraz stanowisko dyżurnego Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście oddzielone od pomieszczenia dla interesantów. Dyżurny oraz pomocnik nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Posterunku Ochronnym nr 1 znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia dla interesantów i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji. Obiekt wyposażony jest w windę. Obiekt wyposażony jest w urządzenie umożliwiające transport osoby poruszającej się na wózku. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku, jest zamykana na klucz, klucz dostęny jest w Posterunku Ochronnym nr 1.Przed budynkiem, na parkingu od ul. Kaszubskiej 35 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź na stronę Informacja o środkach wspierających komunikowanie się.

Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie jest podkom. Michał Sroka.

Kontakt:Komenda Miejska Policji w Szczecinie

ul. Kaszubska 35 70-227 Szczecin

tel. (47) 78 13 455

email: dostepnosc.kmp.szczecin@sc.policja.gov.pl

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Plan działania  K W P w Szczecinie i jednostek podległych K W P w Szczecinie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powrót na górę strony