Procedury Antymobbingowe

Procedury Antymobbingowe

Załącznik do decyzji nr 67/2023

Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie
z dnia 19.05.2023r.

 

 

 


 

Procedura

rozwiązywania konfliktów,

oraz przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym,

dyskryminacji

i innym zachowaniom niepożądanym

w środowisku służby i pracy

w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie


 


 


 

 1.  

  Postanowienia ogólne

§ 1

Celem wprowadzenia procedury rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym w miejscu służby i pracy w Ko­mendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, zwanej dalej „procedu­rą”, jest zapobieganie występowaniu tego rodzaju zjawisk, a także kształtowanie właściwej atmosfery i stosunków interpersonalnych w środowisku służby i pracy.

§ 2

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

  1. komisja – nieetatowy zespół powołany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie do realizacji określonych w niej zadań;

  2. konflikt – spór, sprzeczność interesów, poglądów z udziałem dwóch (lub więcej) stron, które stwierdzają istnienie niemożliwych do pogodzenia różnic, skutkująca negatywnymi konsekwencjami dla atmosfery służby lub pracy;

  3. przełożony – policjant lub pracownik Policji uprawniony z racji zajmowanego stanowiska albo na podstawie odrębnego przepisu lub upoważnienia do kierowania przebiegiem służby lub pracy innego policjanta lub pracownika Policji;

  4. zgłoszenie – pisemne powiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie o doś­­wiadczeniu albo uzyskaniu informacji na temat konfliktu, zachowa­ń mob­bin­gowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w miejscu służby i pra­cy;

  5. postępowanie – ogół określonych w niniejszej procedurze działań, prowadzonych przez komisję w związku ze złożonym zgło­sz­e­niem;

  6. zachowania niepożądane – każde szkodliwe społecznie działania policjanta lub pracow­­ni­ka Policji, podjęte świadomie lub nieświadomie, charakteryzujące się negatywnym oddziały­wa­niem na pojedyncze osoby, zespoły i samą organizację, które:

   1. naruszają dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego,

   2. zakłócają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych, wpływają destrukcyjnie na ogólne funkcjonowanie policjanta lub pracownika Policji, zespołów i / lub zaburzają ich zdrowie psychiczne i / lub fizyczne poprzez: zakłócenia prawidłowej komunikacji, oraz relacji inter­personalnych, ataki, naruszanie godności osobistej, agresję fizyczną i / lub psychiczną, izolowanie, zastraszanie, poniżanie, upokarzanie, oś­mie­szanie, dążenie do wyeliminowania z grona współpracowników, niepraw­dzi­we, ten­dencyjne lub złośliwe os­kar­żanie i pomawianie o stosowanie zachowań niepożądanych w miejscu pracy i służ­by.

Do zachowań niepożądanych należą w szczególności:

 1. mobbing – czyli działanie lub zachowanie dotyczące policjanta lub pracownika Policji lub skierowane przeciwko policjantowi lub pracownikowi Policji, w szczególności polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu policjanta lub pracownika Policji, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie policjanta/pracownika Policji, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,

 2. nierówne traktowanie – czyli traktowanie policjanta lub pracownika Policji w sposób wyczerpujący znamiona jednego lub kilku następujących zachowań: dyskryminacji, dyskryminacji bezpośredniej, dyskryminacji pośredniej, molestowania, molestowania seksualnego, podporządkowania się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, zachęcania do takich zachowań, bądź ich nakazywania,

 3. dyskryminacja bezpośrednia – czyli sytuacja, w której policjant lub pracownik Policji jest traktowany mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w po­rów­nywalnej sytuacji ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

 4. dyskryminacja pośrednia – czyli sytuacja, w której na skutek pozornie neutralnego po­s­­tanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania dla policjanta lub pra­cownika Policji wys­tępują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, nie­pełno­spraw­ność, wiek lub orientację seksualną, chyba że postanowienie, kry­terium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i ko­niecz­ne,

 5. molestowanie – czyli każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności policjanta lub pracownika Policji i stworzenie wobec niego zas­tra­szającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery,

 6. molestowanie seksualne – czyli każde niepożądane zachowanie wobec policjanta lub pracownika Policji o charakterze sek­sualnym, bądź odnoszące się do płci, którego ce­lem lub skutkiem jest naruszenie ich godności, w szczególności przez stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać oddziaływania fizyczne, werbalne lub poza­wer­balne;

  1. mediacja – dobrowolny, poufny i nieformalny proces dochodzenia przez strony do roz­wią­zania sporu, prowadzony w obecności bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora, mający na celu stwo­rzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowol­ne­go porozumienia, a nie narzu­cenie im autorytatywnego rozwiązania;

  2. mediator – policjant lub pracownik Policji, przygotowany merytorycznie do pełnienia tej roli, któ­ry wspiera strony konfliktu dążące do wypracowania porozumienia, nie na­rzu­cając przy tym żadnego rozwiązania, pomaga określić sporne kwestie, potrzeby, interesy oraz towarzyszy im przy podpisy­wa­niu porozumienia.

§ 3

Procedura określa zasady:

 1. rozwiązywania konfliktów;

 2. przeciwdziałania zachowaniom mobbingo­wym, dyskryminacji oraz innym za­chowaniom niepożądanym w środowisku służby i pracy.

§ 4

Przewidziane w procedurze działania winny być podejmowane z poszanowaniem god­ności
i pra­wa do prywatności, a także z zachowaniem poufności i dyskrecji w stosunku do policjantów i pracowników Policji.

§ 5

Każdy policjant i pracownik Policji zobowiązany jest do traktowania innych osób szacunkiem
i życz­li­woś­cią, a także dbania o to, aby jego zachowania lub wypowiedzi nie naruszały prawnie chronionych dóbr tych osób. Zachowania lub wypowiedzi naruszające ich dobra są nieakcepto­wal­ne i niedo­pusz­czalne.

§ 6

Przełożony ma obowiązek traktować z należytą powagą wszelkie informacje o możliwości wys­tą­pie­nia, bądź wystąpieniu konfliktów, zachowań mobbingo­wych, dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz stosować określone w procedurze działania profilaktyczno-interwencyjne.

§ 7

Policjant lub pracownik Policji, który skorzysta z przewidzianych w procedurze instrumentów nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonego, in­nego policjanta lub pracownika Policji. Dotyczy to również osób, które udzielą wsparcia innemu polic­jantowi lub pracownikowi Policji.

§ 8

Policjant lub pracownik Policji, który w dobrej wierze złożył zgłoszenie, objęty jest ochroną i nie może doznać jakiejkolwiek formy odwetu lub kary na skutek podjętych działań, choćby okazały się one nieuzasadnione.

§ 9

Policjant lub pracownik Policji odpowiedzialny za działania odwetowe, w tym karanie policjanta lub pra­cow­nika Policji składającego zgłoszenie, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10

Policjant lub pracownik Policji, który skorzysta z instrumentów przewidzianych w procedurze, może uzyskać pomoc psychologiczną, świadczoną przez psychologów Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

§ 11

Policjant lub pracownik Policji podlega ochronie przed tendencyjnym, złośliwym oskarżeniem lub pomówieniem o generowanie sytuacji konfliktowych, zachowania mobbingowe, dyskrymi­nację oraz inne zachowania niepożądane w miejscu służby i pracy.

§ 12

Policjanci lub pracownicy Policji zwalniani są z obowiązków służbowych lub zawodowych na czas oso­bis­tego udziału w objętym procedurą postępowaniu, z zachowaniem prawa do uposażenia bądź wynagrodzenia.

§ 13

Określone w procedurze zasady postępowania nie ograniczają policjantów lub pracowników Policji w dochodzeniu określonych prawem roszczeń. Korzystanie ze środków ochrony prawnej prze­wi­dzia­nych w odrębnych prze­pisach nie jest zależne od stosowania określonych w pro­cedurze instrumentów.

§ 14

Procedura nie ogranicza praw i obowiązków policjantów lub pracowników Policji, wynika­ją­cych
z odrębnych przepisów.

§ 15

Procedura nie przewiduje środków odwoławczych od zapadających w jej toku roz­strzyg­nięć,
a także formułowanych wniosków i rekomendacji.

§ 16

Za zgodą Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie gromadzone w ramach niniejszej procedury materiały mogą być udostępniane innym organom, celem wykorzystania w postępowa­niach ure­gu­lowanych odrębnymi przepisami.

§ 17

Po ustaniu stosunku służby bądź pracy procedura nie jest wdrażana, a jeśli została uprzednio wdrożona – podlega niezwłocznemu zakończeniu.

 1. Zakres stosowania procedury

§ 18

W ramach niniejszej procedury realizowane są działania w obszarze:

 1. profilaktycznym – których celem jest przeciwdziałanie występowaniu konfliktów, zachowań mob­bingowych, dyskryminacji oraz innych zachowań niepożądanych w środowis­ku służby i pracy, w szczególności poprzez:

 1. promowanie pożądanych postaw i zachowań w relacjach międzyludzkich, zgodnych
  z za­sadami współżycia społecznego,

 2. zapewnianie wsparcia i pomocy psychologicznej,

 3. zapewnianie dostępu do szkoleń z tematyki objętej zak­re­sem procedury,

 4. podejmowanie działań ukierunkowanych na usprawnianie obszaru zarządzania zaso­ba­mi ludzkimi;

 1. interwencyjnym – których celem jest reagowanie na występujące konflikty, zachowania mob­bin­gowe, dyskryminację oraz inne zachowania niepożądane w środowisku służby i pracy,
  w szczególności poprzez:

   1. diagnozę i ocenę sytuacji,

   2. proponowanie rozwiązań oraz monitorowanie ich wdrażania.

§ 19

Za realizację działań w obszarze profilaktycznym (w zakresie swojej właściwości) odpowiadają:

 1. przełożony;

 2. naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie;

 3. ekspert Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

 4. osoba wyznaczona przez Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka

 

 

§ 20

 1. Za realizację działań w obszarze interwencyjnym (w zakresie swojej właściwości) odpo­wia­da­ją
  komisja w składzie:

 • przewodniczący komisji – naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

 • Zastępca przewodniczącego komisji –naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,

 • członkowie komisji:

- ekspert Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,

- osoba wyznaczona przez Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka

- Specjalista Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie;

- przedstawiciel Zarządu Tetrenowego Niezależnych Związków Zawodowych Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie – jeśli skorzysta z prawa do jego wyznaczenia:

2. przełożony.

 • Za zgodą Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie skład komisji może być po­sze­­rzony o inne osoby posiadające merytoryczną wiedzę lub doświadczenie w sprawie zgło­szo­nej przez policjanta lub pracownika Policji. Wniosek o poszerzenie składu komisji składa prze­wod­niczący komisji.
 • W skład komisji nie mogą wchodzić osoby, których praca w komisji łączyłaby się z konfliktem interesów.

 1. Postępowanie

§ 21

 1. Policjant lub pracownik Policji, który doświadczył, był świadkiem, albo uzyskał informację o wystą­pie­niu konfliktu, zachowań mobbingowych, dys­kry­minacji lub innych zachowań niepożą­danych w środowisku służby i pracy, ma prawo powiadomić o tym Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie, składając pi­semne zgłoszenie według wzoru stano­wią­cego załącznik nr 1 do ni­niejszej procedury.
 2. Jeśli bezpośredni związek z opisanymi w zgłoszeniu okolicznościami mogą mieć Ko­mendant Miejski Policji w Szczecinie lub jego zastępcy – policjant lub pracownik Policji ma prawo po­wiadomić o tym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, składając pisemne zgło­szenie według wzoru stano­wią­cego załącznik nr 1 do ni­niejszej procedury, zmodyfikowanego w części dotyczącej jego adresata.

§ 22

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 21, powinno zawierać w miarę możliwości:

 1. szczegółowy opis stanu faktycznego;

 2. konkretyzację daty i okresu, którego ono dotyczy;

 3. wskazanie sprawcy bądź sprawców;

 4. dowody na potwierdzenie opisanych w nim okoliczności;

 5. informację o ewentualnych świadkach;

 6. datę i podpis osoby zgłaszającej.

 1. Zgłoszenie może być złożone osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Do rąk włas­nych – nie otwierać w sekretariacie”, w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie lub przesłane drogą pocztową na jego adres.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 21 ust. 2, może być złożone osobiście w Wydziale Ko­mu­ni­kac­ji Spo­łecz­nej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, bądź przesłane drogą pocz­to­wą na adres: Ko­mendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szcze­cin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Do rąk włas­nych – nie otwierać w sekretariacie”.

§ 23

Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu w ramach niniejszej procedury.

§ 24

 1. Policjant lub pracownik Policji, który złożył zgłoszenie, może na każdym etapie zrezygnować z pro­wadzonego przez komisję postępowania, co skutkuje jego niezwłocznym zakoń­cze­niem.

 2. Jeśli zgłaszającym nie jest osoba, która doświadczyła sytuacji konfliktowych, zachowań mob­bingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy – może ona również na każdym etapie zrezygnować z pro­wadzonego przez komisję pos­tę­po­wania, co skutkuje jego niezwłocznym zakoń­cze­niem.

 3. Pisemną rezygnację z prowadzonego przez komisję postępowania należy złożyć Komen­dan­towi Miejskiemu Policji w Szczecinie za pośrednictwem przewodniczącego komisji.

 4. Rezygnacja z prowadzonego przez komisję postępowania nie wymaga uzasadnienia.

§ 25

Rejestr zgłoszeń oraz obsługę kancelaryjno-biurową komisji prowadzi sekretariat Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

§ 26

 1. Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia, przewodniczący ko­mis­ji może zaproponować polubowne załatwienie sprawy po­przez mediację, za pisemną zgo­dą zgłaszającego i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako sprawca konfliktu, zachowań mob­bingowych, dyskryminacji lub innych zachowań nie­po­żądanych w środowisku służby i pra­cy.

 2. Jeśli zgłaszającym nie jest osoba, która doświadczyła konfliktu, zachowań mob­bin­go­wych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy – wdrożenie mediacji wymaga pisemnej zgody takiej osoby i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako spraw­ca tego rodzaju zachowań. W takim przypadku zgłaszający nie uczest­niczy w me­dia­cji.

§ 27

 1. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w § 26, przewodniczący komisji prze­kazuje zgłoszenie Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie, który wyznacza mediatora do przeprowadzenia mediacji spośród podległych policjantów lub pracowników Policji, ewen­tualnie – w razie braku osoby o odpowiednich kwalifikacjach – występuje z pi­sem­nym wnios­kiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie zgody na wyz­na­cze­nie do prze­pro­wa­dzenia mediacji psychologa policyjnego z Komendy Wo­jewódzkiej Policji w Szcze­cinie.

 2. Mediację należy zakończyć przed upływem 15 dni roboczych od daty przekazania zgło­sze­nia mediatorowi.

 3. Mediator dokumentuje podejmowane czynności oraz zapadłe w toku mediacji uzgodnienia bądź ich brak w protokole z mediacji, określonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

 4. Niezwłocznie po zakończeniu mediacji mediator przekazuje sporządzony przez siebie pro­to­kół z mediacji Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie, za pośrednictwem prze­wod­niczącego komisji.

§ 28

Zawarcie ugody przez policjanta lub pracownika Policji, który doświadczył konfliktu, za­cho­wań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w środowisku służ­by i pracy z osobą wskazaną w zgłoszeniu jako spraw­ca tego rodzaju zachowań, skutkuje niezwłocznym zakończeniem postępowania.

§ 29

Na wniosek przewodniczącego komisji Komendant Miejski Policji w Szczecinie wyznacza jej skład:

 1. w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia – w przypadku niepodjęcia mediacji;

 2. niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z mediacji – jeśli nie zakończyła się ona ugo­dą.

§ 30

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia policjanta lub pra­cow­nika Policji w związku z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia konfliktu, zacho­wań mob­­bin­go­wych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanym w miejscu służ­by i pra­cy, a w szcze­gólności:

  1. potwierdzenie, czy miały one miejsce w rzeczywistości;

  2. ustalenie i ocena stanu faktycznego w oparciu o zgromadzone dowody;

  3. wypracowanie i przedstawienie Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie wnios­ków i rekomen­dacji odnośnie dalszych przedsięwzięć i działań zmierzających do zapobie­ga­nia ich występowaniu w przyszłości.

§ 31

Po wdrożeniu postępowania komisja może w szczególności:

 1. zwracać się do policjanta lub pracownika Policji, który złożył zgłoszenie, pisemnie, za poś­red­nictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście o uzupełnienie zgłoszenia, w tym o przekazanie dodatkowych dokumentów i informacji;

 2. kierować pisemne wystąpienia do właściwych przełożonych w celu uzyskania niezbędnych informacji i dokumentów;

 3. uzyskiwać wyjaśnienia, oświadczenia i informacje od policjantów i pra­cowników Policji, któ­rych wiedza i doświadczenie mogą być pomocne w wyjaśnieniu spra­wy;

 4. uzyskać wgląd w akta osobowe uczestników postępowania;

 5. wzywać policjantów lub pracowników Policji do stawiennictwa przed komisją celem wysłu­cha­nia (osoby wezwane mają obowiązek stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i terminie);

 6. wnioskować do Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie o organizację badań an­kie­to­wych lub badań z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych w jednostce lub komór­ce or­ga­ni­zacyjnej, w której miało dojść do konfliktu, zachowań mobbingowych, dyskry­mi­nacji bądź in­nych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy.

§ 32

 1. Zgłaszający, policjant lub pracownik Policji, który doświadczył konfliktu, za­cho­wań mob­bin­go­wych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w śro­dowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji wskazany w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju za­cho­wań ma­ją pra­wo do składania wniosków do­wo­dowych, oświad­czeń, dokumentów oraz innych ma­te­riałów przydatnych do zbadania sprawy.

 2. Komisja nie jest związana treścią wniosków dowodowych, o których mowa w ust. 1.

§ 33

Posiedzenia komisji podlegają protokołowaniu.

§ 34

Do zadań przewodniczącego komisji należy:

 1. niezwłoczne powiadomienie o wdrożeniu postępowania:

a) zgłaszającego,

b) po­licjanta lub pracownika Policji, który miał doświadczyć konfliktu, zacho­wań mob­bin­go­wych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w środowisku służ­by i pracy (jeśli nie jest zgłaszającym),

 1. policjanta lub pracownika Policji, wskazanego w zgłoszeniu jako sprawca konfliktu, za­cho­­wań mob­bin­go­wych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w śro­do­wisku służ­by i pracy,

d) osób powołanych do składu komisji;

 1. wstępna analiza zgłoszenia w celu ewentualnego zaproponowania mediacji;

 2. kierowanie pracami komisji i organizowanie jej posiedzeń (nieobecność więcej niż połowy osób wchodzących w skład komisji wymaga odwołania posiedzenia i niezwłocznego wyz­na­cze­nia nowego terminu);

 3. wzywanie policjantów lub pracowników Policji na posiedzenia komisji celem uzyskania wy­jaś­nień, oświadczeń lub informacji;

 4. gromadzenie dowodów i prowadzenie akt postępowania;

 5. sporządzenie pisemnego sprawozdania z prac komisji, zawierającego ustalenia faktyczne, wnioski i ewentualne rekomendacje odnośnie wdrożenia działań naprawczych i rozwiązań w zgłoszonej sprawie;

 6. przedłożenie sprawozdania z prac komisji do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie nie później niż w terminie 60 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia; w uza­sad­nionych przy­padkach termin ten za zgodą Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie, może zos­tać wydłużony do 80 dni (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej proce­dury);

 7. monitorowanie procesu wdrażania zawartych w sprawozdaniu wniosków i rekomendacji;

 8. niezwłoczne informowanie w formie pisemnej o zawartych w sprawozdaniu ustaleniach, wnios­kach i ewentualnych rekomendacjach osób, o któ­rych mowa w pkt 1 lit a-c.

§ 35

 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczącego komisji, Komendant Miejski Policji w Szczecinie może zawiesić prowadzone w ramach procedury postępowanie, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego prowadzenie. Okres zawie­sze­nia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy i nie wlicza się go do czasu trwania procedury. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, na wniosek przewodniczącego komisji, Komendant Miejski Policji w Szczecinie podejmuje zawieszone postępowanie.

 2. O zawieszeniu postępowania oraz jego podjęciu niezwłocznie informowani są zgłaszający, po­licjant lub pracownik Policji, który doświadczył konfliktu, zachowań mobbin­go­wych, dys­kry­minacji bądź innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji, wskazany w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju zachowań.

 3. Wzór wniosku o zawie­sze­nie / podjęcie postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej pro­ce­dury.

§ 36

 1. Za zgodą przewodniczącego komisji, zgłaszający, policjant lub pracownik Policji, który doś­wiad­czył konfliktu, zachowań mobbingowych, dyskryminacji bądź innych za­cho­wań niepo­żą­da­nych w środowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji, wskazany w zgło­sze­niu jako sprawca tego rodzaju zachowań, mogą uzyskiwać informacje na temat przebiegu pos­tę­powania.

 2. Do udostępniania informacji na temat przebiegu pos­tę­powania upo­ważniony jest przewod­ni­czący komisji.

 3. Przewodniczący komisji może odmówić udostępnienia informacji na temat przebiegu pos­tę­powania z uwagi na jego dobro lub dobro uczestniczą­cych w nim osób. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

§ 37

Zgłaszający, policjant lub pracownik Policji, który doświadczył konfliktu, za­cho­wań mobbingowych, dyskryminacji bądź innych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz policjant lub pracownik Policji wskazany w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju zachowań nie mo­gą działać przez pełnomocnika, adwokata, radcę prawnego lub inną wskazaną przez siebie osobę.

 1. Obowiązki przełożonego

§ 38

Przełożony odpowiada za podejmowanie i realizację określonych w niniejszej procedurze działań o cha­rak­te­rze profilaktycznym i interwencyjnym.

§ 39

W ramach działań o charakterze profilaktycznym przełożony ma w szczególności obowiązek:

 1. dbania o właściwą atmosferę i relacje interpersonalne w służbie i pracy;

 2. rozpoznawania i wczesnego reagowania na postawy, które stwarzają ryzyko wys­­tępowania konfliktów, za­cho­wań mobbingowych, dyskryminacji bądź in­nych zachowań niepożądanych w środowisku służby i pracy;

 3. promowania pożądanych standardów etycznych;

 4. upowszechniania wiedzy na temat przeciwdziałania konfliktom, za­cho­waniom mobbingowym, dys­kryminacji bądź in­nym zachowaniom niepożądanym w środowisku służby i pracy oraz kształtowania umiejętności przeciw­dzia­łania ryzyku ich występowania;

 5. stosowania efektywnych metod rozwiązywania sporów między podwładnymi, w tym informo­wania ich o możliwości uzyskania pomocy psychologa po­li­cyjnego lub skorzystania z me­dia­cji.

§ 40

W ramach działań o charakterze interwencyjnym przełożony ma w szczególności obowią­zek:

 1. niezwłocznego reagowania na informacje o konfliktach, za­cho­waniach mobbingowych, dys­kry­minacji bądź in­nych zachowaniach niepożądanych w środowisku służby i pracy oraz po­dej­mowania adekwatnych środków zaradczych;

 2. współdziałania z komisją w toku postępowania;

 3. szybkiego i efektywnego wdrażania rekomendowanych rozwiązań i działań naprawczych.

 1. Postanowienia końcowe

§ 41

 1. Przełożony zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pra­cow­ni­ków Policji z postanowieniami niniejszej procedury.

 2. Zapoznanie następuje poprzez odebranie od po­lic­janta lub pracownika Policji oświadczenia, któ­re­go wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

 3. Pod­pi­sa­ne oświadczenie dołącza się do akt osobowych policjanta lub pracownika Policji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do procedury

 

 

(wzór zgłoszenia)

 

 

 

 

Komendant Miejski Policji

w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

1. Dane kontaktowe:

(imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki i jednostki organizacyjnej, numer telefonu kontaktowego)

 

 

 

 

 

2. Opis sprawy:

 

 

 

 

 

3. Dowody na potwierdzenie opisanej sprawy:

(świadkowie, dokumenty, inne)

 

 

 

 

4. Oczekiwania dotyczące sprawy:

 

 

 

 

 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wdrożeniem procedury zainicjowanej zło­żonym prze­ze mnie zgłoszeniem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da­nych osobowych i w sprawie swobodnego prze­pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz­porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r., s. 1).

 

 

 

 

 

............................................................................ …............................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby zgłaszającej)

 

Załącznik nr 2 do procedury

 

 

(wzór protokołu z mediacji)

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z MEDIACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dane dotyczące uczestników mediacji:

(imię i nazwisko policjanta / pracownika Policji, który miał doświadczyć konfliktu, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych za­chowań niepożądanych w środowisku służby i pracy; stanowisko, nazwa komórki i jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony; imię i nazwisko, policjanta / pracownika Policji wskazanego w zgłoszeniu jako sprawca tego rodzaju zachowań; stanowisko, nazwa ko­mór­ki i jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony; imię i nazwisko mediatora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Data i miejsce wspólnego spotkania / wspólnych spotkań:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Data zakończenia mediacji i wynik mediacji

(wypracowane wspólne stanowisko, porozumienie lub jego brak)

 

 

 

 

 

 

............................................................................ …............................................................................

(imię i nazwisko policjanta / pracownika Policji, który miał (imię i nazwisko policjanta / pracownika Policji, który miał

doświadczyć niepożądanych zachowań) dopuścić się niepożądanych zachowań)

 

 

 

 

 

............................................................................ …............................................................................

(miejscowość, data) (podpis mediatora)

 

 

 

Załącznik nr 3 do procedury

 

 

(wzór sprawozdania z postępowania komisji)

 

 

Szczecin, dn. .…………………… r.

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSTĘPOWANIA KOMISJI

 

 

 

 

Komisja w składzie:

 

1) Pan / Pani …………………………………………. – przewodniczący komisji;

2) Pan / Pani …………………………………………. – zastępca przewodniczącego komisji;

3) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;

4) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;

5) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;

6) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji,

 

w toku postępowania zainicjowanego zgłoszeniem (stopień, imię i nazwisko) …......................

 

................................................... z dnia …........................ r. podjęła następujące czynności:

 

 

 

 

 

w wyniku, których ustalono następujący stan faktyczny:

 

 

 

 

 

 

Wnioski, zalecenia, rekomendacje w zakresie dalszych działań:

 

 

 

 

 

Podpisy Komisji:

 

1) Pan / Pani …………………………………………. – przewodniczący komisji;

2) Pan / Pani …………………………………………. – zastępca przewodniczącego komisji;

3) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;

4) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;

5) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji;

6) Pan / Pani …………………………………………. – członek komisji.

Załącznik nr 4 do procedury

 

 

(wzór wniosku o zawieszenie / podjęcie postępowania)

 

 

Zatwierdzam”

 

 

 

 

Komendant Miejski Policji

w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

 

o zawieszenie / podjęcie postępowania

prowadzonego w ramach procedury

 

 

 

 

 

 

 

Wnoszę o wyrażenie zgody na zawieszenie / podjęcie postępowania prowadzonego w związku ze zgłoszeniem (stopień, imię i nazwisko) ….....…................................................... z dnia …........................ r.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................ …............................................................................

(miejscowość, data) (podpis przewodniczącego komisji)

 

 

Załącznik nr 5 do procedury

 

 

(wzór oświadczenia o zapoznaniu z procedurą)

 

 

Szczecin, dn. ……………………………..... r.

 

………………………………………………….....

(stopień, imię i nazwisko)

 

………………………………………………….....

(stanowisko)

 

………………………………………..………......

(komórka organizacyjna)

 

……………………………………...………....….

(jednostka organizacyjna)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z PROCEDURĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Procedurą rozwią­zy­wa­nia konfliktów oraz przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, dyskryminacji i innym za­cho­waniom niepożądanym w środowisku służby i pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..................................................................................

(podpis policjanta / pracownika Policji)

 

 

 

Powrót na górę strony