Vademecum seniora - Bezpieczny Senior - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Bezpieczny Senior

Vademecum seniora

W Szczecinie w maju 2010 r. powstał program działań profilaktycznych
"Vademecum Seniora", którego celem jest nauka bezpiecznych zachowań, przeciwdziałanie zjawiskom patologii a szczególnie zmniejszenie liczby ofiar przestępstw wśród szczecińskich seniorów. Spotkania odbywają się w różnych ośrodkach i klubach seniorów. Każdy z podmiotów zaproszonych do współpracy (MOPR, Straż Miejska, Straż Pożarna, GKRPA i Sanepid) opracował zakres tematyki spotkań w kontekście pór roku i związanych z tym zagrożeń.
"Vademecum seniora" to projekt spotkań interdyscyplinarnych,promujących bezpieczeństwo osób starszych oraz działania długofalowe,ukierunkowane i dostosowane do grupy odbiorców. .


Tematyka spotkań:
Straż Pożarna:

Podczas spotkań ze Strażakami poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym.

 • Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, gazowych i grzewczych
 • Dotyczące warunków ewakuacji
 • Co zrobić gdy ulatnia się gaz?
 • Co robić przed wyjściem z domu?
 • Jak zachować się w obliczu pożaru?
 • Jak zachować się w czasie huraganowych wiatrów i nawałnic?
 • Jak zachować się po ogłoszeniu zagrożenia powodzią i w czasie powodzi?

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
Podczas spotkań z pracownikami MOPR-u poruszane są tematy:

 • Przemoc w rodzinie (jak zachować się gdy jesteśmy ofiarą lub świadkiem przemocy). Gdzie szukać pomocy?
 • Formy pomocy społecznej realizowane w ramach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie.

 
Straż Miejska
Podczas spotkań ze Strażnikami Miejskimi poruszone są tematy:

 • Handlu ulicznego i wykroczeń popełnianych za zajęcie drogi publicznej i wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia
 • Spacerów z psami bez smyczy i kagańca oraz obowiązku sprzątania po swoich pupilach, obligatoryjnego oznakowania oraz przestrzegania obowiązkowych szczepień.
 • Wykroczeń z zakresu Prawa o ruchu drogowym; przechodzenia na czerwonym świetle albo w miejscach niedozwolonych, zajmowania ścieżek rowerowych na cele niezgodne z ich przeznaczeniem oraz parkowania na tzw. kartę dla osób niepełnosprawnych.
 • Spalania odpadów, nie tylko „zgromadzonych pozostałości roślinnych”.
 • Składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Chowu zwierząt gospodarskich na terenie Gminy (omówienie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie).
 • Problem dokarmiania zwierząt (kaczek w basenach p-poż., gołębi, kotów itd.)

Policja
Podczas spotkań z policjantami poruszone są tematy:

 • Kradzieży kieszonkowych, kradzieży z mieszkań.
 • Oszustw „na wnuczka” lub na innego członka rodziny oraz jak nie stać się ofiarą oszustów podających się za pracowników różnych „firm”.
 • Wykorzystywania osób starszych do pobierania kredytów przez osoby obce lub członków rodziny.
 • Bezpieczeństwo podczas w podróży; jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem.

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podczas spotkania z członkiem GKRPA poruszony jest temat

 • Uzależnień od alkoholu; gdzie szukać pomocy gdy członek rodziny ma problem. Jak pomóc sobie i innym.
 • Przyczyny i skutki picia alkoholu.
 • Leki a alkohol.

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Podczas spotkania z pracownikami PSSE poruszony jest temat;

 • zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych
 • higieny i zasad zdrowego życia

Seniorze-pamiętaj!

 • Nie bądź łatwowierny i nie oddawaj pieniędzy nieznanym osobom;
 • Jeśli ktoś podając się za wnuczka (czy innego członka rodziny) telefonicznie prosi cię o pożyczenie pieniędzy, nigdy nie zgadzaj się na przekazanie mu sumy przez osobę, której nie znasz;
 • Nie wpuszczaj do mieszkania osób, których nie znasz, nawet dzieci;
 • Z nieznajomymi rozmawiaj przy zasuniętym łańcuchu w drzwiach;
 • Od osób podających się za pracowników różnego rodzaju instytucji żądaj legitymacji, a następnie sprawdź ich dane i cel wizyty w podanym przez nich miejscu pracy;
 • Nie korzystaj z tzw. okazji. Zakupiony przez ciebie w ten sposób towar okazuje się najczęściej o wiele mniej wart niż cena podawana przez oszusta;
 • Nie pouczaj nieznajomym pieniędzy pod zastaw. Nigdy ich już nie odzyskasz a zastaw okaże się bezwartościowy;
 • Wychodząc z domu nie zabieraj ze sobą dużych sum pieniędzy
 • Poproś o pomoc sąsiadów lub inne bliskie osoby jeżeli czujesz się zagrożony;
 • Nie ufaj nieznajomym, nie wszyscy są tacy uczciwi jak Ty;
 • O każdej próbie oszustwa poinformuj policję.

 

997 lub 112